PET SHELTER

Project: Pet Shelter.
Area: 220sqm.
Location: Hoc Mon, Vietnam.
Budget: 5500 USD.
Lead Architect: Doan Si Nguyen.
Design Team: Nguyen Hong Quan, Nguyen Gia Hung, Ho Gia Bao, Nguyen Khanh Long, Lam Quang Tuong.
Contributor: Ms. Loan.
Photographs: Quang Tran.